Privacy

Privacyverklaring (Algemene verordening gegevensbescherming)

Español Profesional, gevestigd aan Kennemerstraatweg 464 (unit 2,30) 1851 NG Heiloo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

https://www.espanolprofesional.nl
06 22 100 210

Lotte van Steeg is de Functionaris Gegevensbescherming van Español Profesional, bereikbaar via:
www.espanolprofesional.nl of 06 22 100 210.

Persoonsgegevens die Español Profesional verwerkt.
U gegevens worden bij Español Profesional verwerkt doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u verwerken:
- voor- en achternaam
- geboortedatum
- adresgegevens
- telefoonnummer
- E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Español Profesional verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- voor het opstellen van uw factuur
- voor het afhandelen van uw betalingen aan Español Profesional
- om u te kunnen bellen, appen of e-mailen indien dit nodig is
- Español Profesional verwerkt ook de persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
  gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Español Profesional bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Er wordt de bewaartermijn van één jaar na afloop van een cursus gehanteerd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Español Profesional verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichtng.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht om eventuele toestemmingen voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Español Profesional en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoongegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt u verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@espanolprofesional.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Español Profesional neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@espanolprofesional.nl

Heiloo, 7 januari 2020