Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Español Profesional 2021.

 1. Bij plaatsing in een cursus in groepsverband  max. 6 deelnmers) is de volgorde van binnenkomst van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier bepalend; als er voor een cursus meer inschrijvingen dan plaatsen zijn, is de datum van ontvangst van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier bepalend.
 2. Als een cursist mondeling of schriftelijk heeft toegezegd een cursus te volgen, dient betrokkene deze ook te betalen. Wanneer er niet aan de betalingsverpliching wordt voldaan, staat het Español Profesional vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met het nemen van      nadere incassomaatregelen.
 3. Het cursusgeld dient uiterlijk voor aanvangsdatum van de cursus te zijn voldaan.
 4. Als de cursist op de aanvangsdatum het cursusgeld nog niet heeft voldaan, kan zijn of haar plek in de groep worden vergeven.
 5. Indien de cursist vanwege teveel aanmeldingen niet geplaatst kan worden of als er te weinig aanmeldingen zijn voor een cursus, waardoor deze geannuleerd zal worden, dan krijgt de cursist hiervan bericht. Reeds betaald cursusgeld wordt dan binnen twee weken teruggestort.
 6. Annuleren is kosteloos mogelijk tot 7 dagen voor aanvang van de cursus. Daarna wordt
  € 25,- in rekening gebracht. Als de cursus al is gestart, vindt er geen restitutie plaats.
  Wel kan een andere cursist ter vervanging deelnemen, deze kan worden toegelaten na beoordeling door de docent.
 7. De groepslessen waarbij de cursist niet aanwezig kan zijn, kunnen, indien mogelijk, worden ingehaald in een andere groep, met het risico dat de lesstof niet identiek is. Echter, de gemiste lessen worden niet in mindering gebracht op het totale cursusgeld.
 8. Español Profesional behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelnemers een cursus in groepsverband te annuleren; een groepscursus gaat van start bij minimaal vijf deelnemers.
 9. Een cursusjaar bestaat meestal uit drie blokken van elk tien lessen. Bij de vaststelling van de lesdata wordt zoveel mogelijk  rekening gehouden met de schoolvakanties van regio noord. Dit heeft tot gevolg dat een blok soms uit meer of minder lessen bestaat dan het hierboven genoemde aantal.
  De betaling is naar verhouding het aantal lessen.
 10. Español Profesional behoudt zich het recht voor om wegens organisatorische redenen een groep te verplaatsen naar een andere dag en/of om de aanvangstijd van de les te veranderen.
 11. Español Profesional is niet verantwoordelijk voor vermissing of schade aan persoonlijke eigendommen van de cursist.
 12. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het opvragen van het huiswerk. Dit kan via de website d.m.v. het contactformulier.
 13. De docente levert de dienst van de onderwijsinspanning welke tot uitdrukking komt in de vorm en inhoud van de les.
 14. De cursist heeft de verantwoordelijkheid van de inspanning- en leer verplichting welke tot uitdrukking komt in het actief les nemen en oefenen van het geleerde.
 15. Bij uitblijven van resultaat is de cursist verantwoordelijk en niet de docente.
 16. In geval van het volgen van privéles of in een groep van 2,3 of 4 personen, wordt het 5 of 10 rittenkaart systeem gehanteerd. De lesdata en tijden worden dan in overleg met de docente vastgesteld.10 rittenkaart systeem geldt ook voor incompany trainingen. Let op: 5 rittenkaart alleen geldig voor studenten!
 17. Voor privélessen en voor lessen in klein groepsverband ontvangt de cursist een lesovereenkomst en een 5 of 10 rittenkaart. Op de lesovereenkomst staat vermeld voor welke optie een cursist heeft gekozen, het zogenaamde instaptarief:
  1 uur privéles € 50,- euro 
  Voor incompany trainingen gelden andere tarieven.
 18. De cursist en de docente hebben de vrijheid een eenmaal afgesproken lesuur te annuleren met behoud verplichting van de les. Voorwaarde is dat in overleg binnen dezelfde maand/4 weken een nieuwe datum wordt afgesproken.
 19. Indien de cursist niet op de afgesproken datum privéles kan volgen, dient hij/zij dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les aan de docente te melden. De les wordt dan niet in mindering gebracht op de  rittenkaart. Indien de cursist zich niet op tijd afmeldt wordt de les in mindering gebracht op de rittenkaart.
 20. In het geval dat een cursist in een groep van 2, 3 of 4 deelnemers zit en een keer geen les kan volgen, kan de gemiste les op een ander moment worden ingehaald en heeft dit geen invloed op het instaptarief.
 21. In het geval dat in een groep van 2, 3 of 4 deelnemers een cursist een keer afwezig is, dan hebben de overige cursisten wel les en heeft dit geen invloed op het instaptarief.
 22. Elke maand dient ten minste 1 les opgenomen te worden. Dit om de continuïteit van het leerproces te waarborgen! Bij verzuim van lesopname wordt deze gemiste les in mindering gebracht op de  rittenkaart.
 23. De 5 of 10 rittenkaart is 1 jaar geldig. Vanaf september t/m juni of vanaf de startdatum. De maanden juli en augustus zijn een onderbreking in dit schema. dus als er nog lessen op de rittenkaart staan dan wordt er in september van het nieuwe cursusseizoen weer verder geteld. En dan geldt de regel  genoemd bij punt 23.
 24. In de maanden september t/m juni vallen ook korte vakanties van zowel de cursist als van de docente. Rekening houdend met deze vakanties worden in onderling overleg lesdata vastgesteld.
 25. De rittenkaart kan slechts voor 2 maanden geparkeerd worden en dan alleen ingeval van bijzondere omstandigheden. Daarna loopt de kaart weer door.
 26. De betaling van de rittenkaart geschied vooraf en hiervoor ontvangt de cursist een factuur.
 27. Bij hoge uitzondering kan in overleg met de docente worden overeengekomen dat er in 2 termijnen wordt betaald maar hiervoor wordt een aparte overeenkomst opgesteld en de uiteindelijke overeenkomst van de rittenkaart blijft van kracht. Het resterende cursusgeld dient wel te worden voldaan.
 28. Het lesmateriaal voor privélessn of lessen in klein groepsverband wordt in onderling overleg en al naar gelang de wensen van de cursist (en) vastgesteld.
 29. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk en Español Profesional behoudt zich het recht om de overeenkomst te wijzigen of te beëindigen.